V košíku
( 0Kč )

   Nabídka knížek, CD a MC
» pro děti předškolního a nižšího školního věku i titulů pro dospělé
V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 GDPR vás ujišťujeme, pokud u nás objednáváte výrobky
jako soukromá osoba a svěřujete nám své osobní údaje, budeme je nadále uchovávat v přísné tajnosti a užívat jen pro
nutnou potřebu komunikace s vámi a dále nutné zpracování finančních a kontrolních operací.
Za vaši důvěru vám děkujeme. Stanislav Chudoba – Marie Roubalová - ROTAG

Obchodní podmínky


1. Kontaktní údaje prodávajícího


Stanislav Chudoba – ROTAG
Ve Svahu 33
147 00 Praha 4
IČO: 159 33 474
č.účtu: 168543041/0100
DIČ: CZ460504081

Osobní odběr zboží – po tel. dohodě

tel.,fax: 261 710 126
e-mail: vydavatelstvi@rotag.cz

Zapsán: OÚ Praha 4, čj.13136/1992

Marie Roubalová – ROTAG distribuce
Lukešova 2
142 00 Praha 4
IČO: 153 18 648
č.účtu: 6556160277/0100


Provozní doba PO – PÁ 8.00-17.00

tel.,fax: 261 710 126
e-mail: vydavatelstvi@rotag.cz

Zapsaná: Úřad MČ Praha 4, čj. P4-Ž/2559/14/BEN

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Zboží je posíláno na základě písemné nebo i telefonické objednávky na fakturu. Při osobním odběru lze platit hotově. Na základě potvrzené objednávky lze uplatnit i platbu předem na výše uvedený účet. Po připsání platby bude zboží neprodleně nejpozději do 3 dnů odesláno odběrateli. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Obvykle je objednávka vyřizována do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdřív překontroloval. Doklady ke zboží - daňový doklad, je součástí zásilky nebo ho odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.

4. Cena a způsob doručení

Cena zboží je uvedena u jednotlivých titulů. K ceně je účtováno poštovné podle platného ceníku České pošty. Balné neúčtujeme.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poměrnou část vynaloženého poštovného za vrácenou zásilku.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může zrušit objednávku, kdykoliv před vyexpedováním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od objednávky odstupuje.Pokud kupující zboží obdržel a není spokojen s jeho kvalitou, může zboží vrátit. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do vrácené částky.

6. Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na přiměřenou slevu z ceny, popřípadě o náhradu nového titulu. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
• vrácení kupní ceny na základě porušení smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

8. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

11. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.